> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ

19.12.2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уважаеми граждани,

На основание чл. 62а, ал.(2) от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.61/2016г.) се обявява открита процедура, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води – от един каптиран естествен извор КЕИ, разположен на имот №031044, местност „Ревир–св.Иван“, намиращ се в землището на с.Кутела, община Смолян, област Смолян с цел самостоятелно питейно– битово водоснабдяване.
Искания и възражения по смисъла на чл.64, ал.(1), т.2 и т.3 от Закона за водите се подават на адрес: Гр.Пловдив, Ул.“Янко Сакъзов“ №35, Басейнова дирекция ИБР-Пловдив.


PDF Файл - Съобщение за публично обявяване