> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 427-001

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 427-001

14.12.2017

ДО
МАНОЛ ИЛИЕВ ГВОЗДЕВ
ВАСИЛ НИКОЛОВ ГЕЛОВ
БОЯН ГЕОРГИЕВ ШОНГОВ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на ПИ 81520.501.478, в УПИ IV –общежитие с обособяване на нов УПИ за жилищно застрояване в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 метра, озеленяване – 40%. , плътност- 60 %, кинт 1.2, в кв.18 по плана на с.Чокманово.
Проектът е изложен в приемната на отдел ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл.архитект:
/арх.М.Шамаранова/