> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ000999

СЪОБЩЕНИЕ №УТ000999

07.12.2017

 

ДО
НИКОЛА АНТОНОВ МАТОВ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване и работен устройствен план на УПИ III-737 за /ПИ с идентификатор 83274.501.737/, с преотреждане на УПИ III-737 за обществено обслужваща дейност дейност в кв.21 по плана на с.Широка лъка, общ.Смолян.
Проектът е изложен в приемната на отдел ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл.архитект:
/арх.М.Шамаранова/