> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

06.12.2017

 ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-061/01.12.2017 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване за УПИ II-325,430, УПИ III-324, 323, 322,321 с образуване на нов УПИ II-323,324,325,430 за жилищно строителство в кв.25 по плана на с.Левочево в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10м., озеленяване-60%, плътност 40%, кинт 1.2 и УПИ III-321,322 в кв.25 по плана на с.Левочево.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян - гр.Смолян бул. „България”№12

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-061


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-062/01.12.2017 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ III–озеленяване и УПИ V-992 газстанция с образуване на нов УПИ V-21,22 Газстанция и обслужващи дейности в устройствена зона „Пп“ и височина на застрояването 10м., озеленяване - 20%, плътност - 80%, кинт 2.5 в кв.4 по плана на гр.Смолян, кв.Устово.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян-гр.Смолян бул. „България”№12

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-062


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-063/01.12.2017 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План-схема за обект: “Външно електрозахранване на КЛНН за присъединяване на обект: „Къща №4 на Павел Бакалов с.Смилян“, за трасе преминаващо през ПИ/поземлен имот/ с идентификатор: 67547.505.16 по кадастралната карта на с.Смилян, общ.Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян-гр.Смолян бул. „България”№12

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-063


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-064/01.12.2017 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ I-8, с образуване на нови УПИ I-63 за жилищно строителство и УПИ озеленяване, в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м., озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2. в кв.13 по плана на с.Дунево, общ.Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян-гр.Смолян бул. „България”№12

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-064


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-065/01.12.2017 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация на УПИ I-810,811,1435, УПИ II-809 и УПИ III-808 с образуване на нови УПИ II-270 и УПИ III -271 кв.11 по плана на гр.Смолян, кв.Устово.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян-гр.Смолян бул. „България”№12

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-065


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-066/01.12.2017 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ ХХХIХ-123,104, УПИ ХХIII-123, УПИ ХХIV-124 и УПИ ХХХVIII-123 с образуване на нови УПИ в кв.2 по плана на с.Славейно, общ.Смолян в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 7 м., озеленяване – 50%, плътност 30%, кинт 1.2.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян-гр.Смолян бул. „България”№12

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-066


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-067/01.12.2017 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване за част от УПИ III-Озеленяване, с образуване на нов УПИ -58 за жилищно строителство, в кв.18 по плана на с.Кутела, общ.Смолян в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10 м., озеленяване – 40-60%, плътност 20-60%, кинт 0.5-1.2.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян-гр.Смолян бул. „България”№12

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-067


Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян