> Начало > Обяви и съобщения > ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

01.12.2017

 О Б Щ И Н А    С М О Л Я Н

На основание чл. 14 ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 21 ал.1 и ал.2, чл. 69 ал.1 т.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Решение № 632/30.11.2017 г. на Общински съвет - Смолян
                                                                                                                                                                           

О Б Я В Я В А

І. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот, находящ се на територията на община Смолян.


PDF Файл - ПУБЛИЧЕН ТЪРГ