> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ002423

СЪОБЩЕНИЕ №УТ002423

30.11.2017

До
МИХАИЛ ВЪЛКОВ ТЕРЗИЙСКИ
СТЕФАНКА СТОИЛОВА НИКОЛОВА


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-077/09.10.2017 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП – ПРЗ за урегулиране на поземлен имот с идентификатор 40498.601.5822 с образуване на два нови УПИ : І - за жилищно строителство, къщи за гости и ІІ - за жилищно строителство, къщи за гости с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка в кв.1/нов/ по плана на с. Кукувица
Заповедта е изложена в приемната на отдел ”Устройство на територията” към Дирекция „УТОС” при Община Смолян, Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл.архитект:
/арх.М.Шамаранова/