> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ001012-005

СЪОБЩЕНИЕ №УТ001012-005

20.11.2017

ДО
ФИЛКА АЛБЕНОВА РАДЕВА
АЛБЕН ЗЕФИРОВ АЗИМОВ
СВЕТЛА БОЙКОВА СОКОЛОВА

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация на УПИ XII-577, 5125 и план за регулация и застрояване на ПИ /поземлен имот/ с идентификатор 67653.919.316 с образуване на нов УПИ - 919.316 за жилищно строителство, кв.10 по плана на гр.Смолян, кв.Райково, в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10м. озеленяване – 60%, плътност 50%, кинт 1.2.
Проектът е изложен в приемната на отдел ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл.архитект:
/арх.М.Шамаранова/


PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ001012-005