> Начало > Обяви и съобщения > ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

20.11.2017

 О Б Щ И Н А   С М О Л Я Н


На основание чл. 14 ал.1 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 21 ал.1 и ал.2, чл.26 ал.1 и ал.2, чл.27 ал. 1 и ал. 2 , чл. 69 ал.1 т.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.102 ал.6 от Закона за лечебните заведения и Решение № 594/06.10.2017г., Решение № 596/.06.2017г., Решение № 575/31.08.2017 г., и Решение № 289/20.10.2016 г. на Общински съвет – Смолян

О Б Я В Я В А

І. Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян, както следва:


PDF Файл - ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ