> Начало > Обяви и съобщения > ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

20.11.2017

 О Б Щ И Н А    С М О Л Я Н

 

На основание чл. 14, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 25, ал. 1, чл.26, ал.1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с Решениe № 537/29.06.2017 год.на Общински съвет – Смолян


О Б Я В Я В А


І. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земи - ниви от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землището на гр. Смолян:

Търговете да се проведат на 04.12.2017 година в зала № 247 на Община Смолян.


PDF Файл - ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ