> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

16.11.2017

 ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-058/06.11.2017 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация, план за застрояване и работен устройствен план на УПИ III -737 за /ПИ с идентификатор 83274.501.737/, с преотреждане на УПИ III-737 за обществено обслужваща дейност в кв.21 по плана на с.Широка лъка, общ.Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян - гр.Смолян бул. „България”№12

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-058


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-059/06.11.2017 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на УПИ II–общ. за /ПИ с идентификатори 83274.501.209/, в устройствена зона „Жс“ и височина на застрояването 3 етажа /10м./ от запад и 5 етажа /15 м./ от изток, озеленяване - 30%, плътност - 60%, кинт 1.2, в кв.53 по плана на с.Широка лъка, общ.Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян-гр.Смолян бул. „България”№12

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-059


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-060/06.11.2017 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП– План за регулация и план за застрояване на УПИ IV- за жилищно строителство с преотреждане на същия в УПИ IV-949 база за отдих в кв.84 по плана на с.Стойките, в устройствена зона „Ок” и височина на застрояването 12м., озеленяване – 50%, плътност 30%, кинт 1.5.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян-гр.Смолян бул. „България”№12

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-060


Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян