> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1073

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1073

13.11.2017

 ДО
„ВЕРОНО“ЕООД


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-71/21.09.2017 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП-план-схема за обект: “Външно електрозахранване кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на жилищна сграда на Радост Богданова, кв. 210 по плана на гр. Смолян, общ. Смолян“, в поземлен имот с идентификатор 67653.917.234, предвиждащ възникването на сервитут в полза на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, гр.Пловдив, върху следните служещи имоти : Поземлен имот с идентификатор 67653.917.337 и поземлен имот с идентификатор 67653.917.233.
Заповедта е изложена в приемната на отдел ”Устройство на територията” към Дирекция „УТОС” при Община Смолян, Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл.архитект:

/арх.М.Шамаранова/

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1073