> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1677

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1677

13.11.2017

ДО
Собствениците на ПИ 67653.914.364
Н-ци ИВАН ГАВРАИЛОВ РАЙЧЕВ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - план за регулация на УПИ IV-617, 618 кв.27 по плана на гр.Смолян, кв.Г.Смолян, тъй като имотната граница не съвпада с регулационната.
Проектът е изложен в приемната на отдел ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл.архитект:
/арх.М.Шамаранова/

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1677