> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 2549

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 2549

13.11.2017

ДО
БОГДАН АТАНАСОВ ЩЪРБОВ
КАЛИН АТАНАСОВ ЩЪРБОВ
НЕДЯЛКА СЛАВЧОВА КАВАРДЖИЕВА
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
СТАНИМИР ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-73/09.10.2017 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП-ПРЗ за урегулиране на поземлен имот с №002922 с образуване на нов урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – за жилищно строителство – къща за гости с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка в кв.48/нов/ в местността „Горно Кременово”, землище на с. Левочево.
Заповедта е изложена в приемната на отдел ”Устройство на територията” към Дирекция „УТОС” при Община Смолян, Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл.архитект:
/арх.М.Шамаранова/

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 2549