> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1941

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1941

10.11.2017

ДО
МИГЛЕНА СЪБЕВА ХАДЖИЙСКА
ДЕНИС РОСЕНОВ ХАДЖИЙСКИ
ЕМИЛИЯ ЕМИЛОВА СЕРДАРОВА
САДЕТ МЕХМЕД АГУШ
СМИЛЕН МИНЧЕВ ДЕЛИЕВ
ДАРИНА МИНЧЕВА АЛЬОЛОВА
ЕМИЛ БАНКОВ СЕРДАРОВ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на УПИ ХХIII и на част от УПИ ХVIII –озеленяване за /ПИ с идентификатори 67547.501.917, 67657.501.923 и ПИ 1640/ с образуване на нов УПИ ХХIII -917,923 за жилищно строителство в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 метра, озеленяване – 40%. , плътност- 60 %, кинт 1.2, в кв.52 по плана на с.Смилян.
Проектът е изложен в приемната на отдел ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл.архитект:

/арх.М.Шамаранова/

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1941