> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1221

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1221

09.11.2017

ДО
ВИОЛЕТА ЯНКОВА МИХАЙЛОВА

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-055/31.07.2017 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП – ПРЗ за  изменение на уличната и дворищна регулация на урегулиран поземлен имот /УПИ/ V -комплексно жилищно строителство, като за част от същия се образуват два нови УПИ : XXXIV - за строителство със смесено предназначение и XXXV - за строителство със смесено предназначение с ограничителна и задължителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка и предвиждане на улична регулация. Промяната обхваща и УПИ IV - Поща в кв.26 по плана на гр. Смолян, кв. Устово и план за застрояване с РУП. Заповедта е изложена в приемната на отдел ”Устройство на територията” към Дирекция „УТОС” при Община Смолян, Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие. При явяването си носете съответните документи за собственост. Телефон за справка: 0301 67 616


Гл.архитект:
/арх.М.Шамаранова/

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1221