> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

07.11.2017

 О Б Я В Л Е Н И Е
за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
по чл.62 а ал.3, т.2 и във връзка с чл.127,ал.1 от ЗУТ


ЕМИЛ КАРАМФИЛОВ ЖЕКОВ на основание чл.62 а ал.3, т.2 и във връзка с чл.127, ал.1 от ЗУТ уведомява, че на 22.11.2017 год. от 10.00 часа в кафе „МОКА“ с адрес: гр.Смолян, бул.“България“№86, ще се проведе обществено обсъждане относно: „промяна на ПУП-ПРЗ за част от УПИ VIII-Озеленяване за /ПИ 67653.914.212/ в кв.65 по плана на гр.Смолян, кв.Горно Смолян, община Смолян.“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ