ОБЯВЛЕНИЕ

02.11.2017

 О Б Я В Л Е Н И Е

Община Смолян на основание чл.128 ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №589 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 06.10.2017 год., протокол №30, се разрешава и одобрено задание с изработен проект за Подробен устройствен план - парцеларен план и устройствени план-схеми за обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“, ведно с допълнително изработени клонове.
На основание чл.128 ал.5 и 156а/нов ДВ, бр.87 от 2010 год/ от ЗУТ в 15/петнадесет/-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” бр.87/31.10.2017 год., считано от 01.10.2017 год. до 15.11.2017 год. включително, заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план – парцеларен план и устройствени план-схеми до Общинска администрация Смолян - гр.Смолян бул.”България”№12. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА
Заместник-кмет в Община Смолян
оправомощена със Заповед №РД-0882/20.10.2017г.
на кмета на Община Смолян

ОБЯВЛЕНИЕ