ОБЯВА

01.11.2017

 

Община Смолян в качеството си на бенефициент по Проект BG05М9OP001-2.004 - 0044 – С01„Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в община Смолян”, който се реализира в периода от 01.08.2016 до 31.10.2018, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие”, Приоритетна ОС „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси


ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА ДО 7 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В ГР. СМОЛЯН, КВ. КАПТАЖА

за длъжността СОЦИАЛЕН РАБОТНИК – 2 щ. бр. в следните услуги:


• За услугата „Ранна интервенция на уврежданията“ – 1 щ. бр.
• За услугата „Формиране и развитие на родителски умения – 1 щ. бр.


ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ


PDF Файл - Обявление

WORD Файл - Приложение 1 - заявление

WORD Файл - Приложение 2 - автобиография

WORD Файл - Приложение 3 - декларация

WORD Файл - Приложение 4 - декларация по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда