> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ № УТ 000 268

СЪОБЩЕНИЕ № УТ 000 268

01.11.2017

ДО
ПЛАМЕН ИВАНОВ ЗГУРОВ
МАРИАНА ИВАНОВА МАДЖИРОВА


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлени имоти с №№006073, 006062,006063 и част от 006002 в местност „Ирмахица” , землище с.Полк.Серафимово, със следните устройствени параметри – устройствена зона Ок, плътност на застрояване до 30 %, височина до 10 метра, кинт до 1.5, озеленяване – мин. 50%.
Проектът е изложен в приемната на отдел ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл.архитект:

/арх.М.Шамаранова/

СЪОБЩЕНИЕ № УТ 000 268