> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

30.10.2017

 ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-054/18.10.2017 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ ХХIII и на част от УПИ ХVII-озеленяване за /ПИ с идентификатори 67547.501.917, 67547.501.923 и ПИ 1640/, с образуване на нов УПИ ХХIII-917,923 за жилищно строителство в кв.52 в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м., озеленяване-40%, плътност -60%, кинт 1.2 в кв.52 по плана на с.Смилян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян - гр.Смолян бул. „България”№12

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-054


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-055/18.10.2017 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План-схема за обект: „Кабелна линия НН за присъединяване на жилищна сграда на Марийка Панайотова“ в гр.Смолян, за трасе преминаващо през ПИ /поземлени имоти/ с идентификатори: 67653.914.480, 67653.913.624 и 67653.913.639 по кадастралната карта на гр.Смолян, общ.Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян-гр.Смолян бул. „България”№12

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-055


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-056/18.10.2017 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ ХI-541 с образуване на нов УПИ ХI-882 за жилищно строителство и автомивка в кв.67 в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10м., озеленяване -40%, плътност-60%, кинт 1.2 в кв.67 по плана на с.Смилян, общ.Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян-гр.Смолян бул. „България”№12

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-056


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-057/18.10.2017 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ ХХIII, с образуване на нов УПИ ХХIII-73 за жилищно строителство в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10м., озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2. в кв.107 по плана на гр.Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян-гр.Смолян бул. „България”№12

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-057


ВЕНЕРА АРЪЧКОВА
Заместник-кмет в Община Смолян
оправомощена със Заповед №РД-0882/20.10.2017г.
на кмета на Община Смолян