> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ УТ 000 876

СЪОБЩЕНИЕ УТ 000 876

27.10.2017

ДО
СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ 49014.16.407
м.“Общината“ з-ще Момчиловци и

МАДЛЕНА АНГЕЛОВА ГУГУВА
ПЕТРИНА ПЕТРОВА СТОЙЧЕВА
МИНА КОСТАДИНОВА БОЯДЖИЕВА

И СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ 49014.16.405
м.“Общината“ з-ще Момчиловци и

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЧАЛЪКОВА
ИВАНКА БОРИСОВА СТОЕВА
ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА СТОЕВА
МАРИЯ ДЕЧЕВА ДИМИТРОВА
ТОДОРКА ДЕЧЕВА ЯНЕВА
Н-ЦИ ЙОРДАН КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 49014.16.406 в местност „Общината”, землище с. Момчиловци за производствени и складови дейности (предприятие за добив и преработка на мляко), със следните устройствените параметри – устройствена зона Пп, плътност на застрояване до 80%, височина до 10 метра, кинт до 2.5, озеленяване – мин.20%.
Проектът е изложен в приемната на отдел ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл.архитект:
/арх.М.Шамаранова/

СЪОБЩЕНИЕ УТ 000 876