> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 2049

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 2049

23.10.2017

До
Собствениците на ПИ 67653.915.490 по КК на гр. Смолян

-Асан Османов Журналов
-Росица Асенова Узунова
-Таня Асенова Касабова
-Илиян Минчев Узунов
-Емилия Асенова Димова
Собствениците на ПИ 67653.915.491
„ТЕРРА НОСТРА БЪЛГАРИЯ“ ЕАД на ПИ 67653.91.492

-Фидан Събинов Чоков
Собствениците на ПИ 67653.915.490 по КК на гр. Смолян
-Асан Османов Журналов
-Росица Асенова Узунова
-Таня Асенова Касабова
-Илиян Минчев Узунов
-Емилия Асенова Димова
Собствениците на ПИ 67653.915.492 по КК на гр. Смолян
-Фидан Събинов Чоков

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е издадена виза от Главния архитект на Община Смолян на 13.10.2017 год. за проектиране преустройство на жилищна сграда за семеен хотел за ПИ 67653.915.491по КК, УПИ ХХVIII-2051, кв.115 по плана на гр.Смолян.
Визата е изложена в приемната на отдел ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания до Община Смолян.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл.архитект:
/арх.М.Шамаранова/

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 2049