> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1299

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1299

23.10.2017

До
Собствениците на сграда в ПИ 67653.925.394
УПИ II кв.21 по плана на гр.Смолян кв.Устово

-Атанас Ангелов Янчевски
-Петко Христов Бичоков
-Гурко Христов Бичоков
-Ангел Атанасов Янчевски
-Христо Атанасов Янчевски
-Костадин Атанасов Янчевски
-Минка Илиева Бичокова
-Антоанета Иванова Бичокова
Собствениците на сграда в ПИ 67653.925.111
УПИ II кв.21 по плана на гр.Смолян кв.Устово

-н-ци Илия Николов Ружинов
-Шинка Николова Кралева
гр.Смолян Ул.“Тракия“№49

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е издадена виза от Главния архитект на Община Смолян на 24.07.2017 год. и идеен проект за административно - битова сграда /възстановяване на сградата на старото училище/
Визата и идейния проектът е изложен в приемната на отдел ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания до Община Смолян.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл.архитект:

/арх.М.Шамаранова/

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1299