> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ УТ 000 107

СЪОБЩЕНИЕ УТ 000 107

19.10.2017

До
МАРГАРИТА ИЛИЕВА ЩИНКОВА
ВАЛЕРИ ИЛИЕВ ЩИНКОВ
„ИНО“ЕООД
АНАСТАС МЕТОДИЕВ ИВАНОВ
ЯНЮ ИВАНОВ РАЕВ
ПЕТЪР ЯНЕВ РАЕВ
КРУМ АНАСТАСОВ ИВАНОВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за промяна на регулационните граници на УПИ II-325,430 и УПИ III-324,323,322,321, като ПИ 325,430, 323 и 324 се обединяват в едно общо УПИ II-323,324,325,430 за жилищно строителство в кв.25 по плана на с.Левочево в устройствена зона „Жм” със следните показатели:-застрояване от 1 до 3 етажа и височина на кота стреха до 10м., макс.% на застрояване-60%, макс. Кинт. 1,2; мин.% на озеленяване – 40%.Запазва се свързаното застрояване на западната граница със съседния имот. Частта от съществуващия УПИ III -324,323,322,321 в рамките на ПИ 321 и 322 се отделя в самостоятелно ново УПИ III-321,322 кв.25, като не се променя отреждането на двата имота.
Проектът е изложен в приемната на отдел ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл.архитект:
/арх.М.Шамаранова/

СЪОБЩЕНИЕ УТ 000 107