> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1950-002

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1950-002

16.10.2017

До
СТОЯН СТОЯНОВ КУКЛЕВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.13 а, ал.6 от ППЗСПЗЗ Ви съобщавам, че с Протокол №8 от 11.08.2017 год. за приемане на помощни кадастрални планове на бивши земеделски имоти подлежащи на възстановяване по реда на чл.10, ал.7 от ЗСПЗЗ е приет помощен кадастрален план на гр.Смолян, кв.Устово с проектен номер 926.459 от помощния кадастрален план, на н-ци Йордана Иванова Михалевска, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 67653.926.289 по кадастралната карта, в кв.105 по плана на гр.Смолян кв.Устово.
Помощният план е изложен в приемна ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.13 а, ал.7 от ППЗСПЗЗ в /30-дневен/ тридесет дневен срок от датата на уведомяването Ви с настоящото писмо може да направите писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до Кмета на Община Смолян.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Директор на Дирекция”УТОС”:
/инж.Й.Щонов/

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1950-002