> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ УТ 000 560

СЪОБЩЕНИЕ УТ 000 560

13.10.2017

ДО
ЕКАТЕРИНА АНГЕЛОВА КОДЖЕБАШЕВА
АНАСТАС СТАВРЕВ КОДЖЕБАШЕВ
МАРИЯ ИЛИЕВА КОДЖАБАШЕВА

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-069/29.08.2017 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП-ПРЗ за урегулиране на поземлени имоти с идентификатори 67653.4.796, 67653.4.483 и 67653.663.11 в местност „Керно” и местност „Горна река”, землище на гр. Смолян и изменение на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ – 4524 обществено обслужване и складова база с обособяване на нов УПИ ІІІ – 4.524, 4.796, 4.483, 921.119, 663.11 обществено обслужване и складова база с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка в кв.71а по плана на гр. Смолян, кв. Райково.
Заповедта е изложена в приемната на отдел ”Устройство на територията” към Дирекция „УТОС” при Община Смолян, Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.

Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл.архитект:
/арх.М.Шамаранова/

СЪОБЩЕНИЕ УТ 000 560