> Начало > Обяви и съобщения > ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

13.10.2017

 О Б Щ И Н А С М О Л Я Н


На основание чл. 14 ал.1 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 21 ал.1 и ал.2, чл.26 ал.1 и ал.2, чл.27 ал. 1 и ал. 2 , чл. 69 ал.1 т.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.102 ал.6 от Закона за лечебните заведения и Решение № 557/27.07.2017 г., Решение № 530/29.06.2017г., Решение № 380/14.03.2017 г., и Решение № 392/06.06.2013 г.изменено с Решение № 123/18.02.2016 г. на


О Б Я В Я В А

І. Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.

Търговете ще се проведат на 31.10.2017 година в зала № 211 на Община Смолян.
В същия ден и час ще се извърши приемане на офертите и допускане на кандидатите.
Липсата дори и на един документ е основание кандидата да бъде декласиран от участие в търга.
Пълна информация за всеки обект, както и условията за търговете може да се получи в стая №233 на Община Смолян, тел. 0301/67-659.


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ

Кмет на Община Смолян