> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

11.10.2017

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Смолян на основание чл.128 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение №569 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 31.08.2017 год., протокол №28, е разрешено и е одобрено задание с изработен проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Водоснабдяване на съществуваща жилищна сграда в УПИ I – 132.431 в кв.287 местност „Могилата“ – гр. Смолян, Община Смолян”, с трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 67653.132.12, 67653.132.18, 67653.132.424, 67653.132.430 и 67653.132.431 по кадастралната карта на гр. Смолян.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” бр.78/29.09.2017 год., считано от 29.09.2017год. до 29.10.2017 год., заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план – парцеларен план до Общинска администрация Смолян - гр.Смолян бул.”България”№12.


Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян

РЕШЕНИЕ №569