> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

11.10.2017

 ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-048/18.09.2017 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация на УПИ IV-617,618 в кв.27 по плана на гр.Смолян, кв.Г.Смолян, тъй като имотната граница не съвпада с регулационната.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян - гр.Смолян бул. „България”№12

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-048


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-049/27.09.2017 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 49014.502.1182 по кадастралната карта на с.Момчиловци с образуване на УПИ - за вилна сграда в устройствена зона „Ов” и височина на застрояването 7м., озеленяване – 50%, плътност 40%, кинт 0.8.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян-гр.Смолян бул. „България”№12

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-049


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-050/27.09.2017 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ V-379, за /ПИ с идентификатор 67653.924.499/ в кв.64 по плана на гр.Смолян, кв.Устово в устройствена зона „Жм“.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян-гр.Смолян бул. „България”№12

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-050


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-051/27.09.2017 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация на УПИ VII- и план за регулация и застрояване на ПИ /поземлен имот/ с идентификатор 67653.1.789 с образуване на нов УПИ -789 за жилищно строителство , кв.56 по плана на гр.Смолян, кв.Райково, в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян-гр.Смолян бул. „България”№12

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-051


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-052/27.09.2017 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП - План-схема за обект: “ ПУП-План схема – Нов БКТП в ПИ 67653.928.87, 2 бр. нови кабели 20kV до БКТП, чрез разкъсване на съществуващ кабел между ЖР стълб в ПИ 67653.928.12 и БКТП „Пароцентрала“, нов кабел НН от БКТП до ЦРП „Производствена база“, нов кабел НН от БКТП до муфа в ПИ 67653.928.88 и подмяна на съществуващ кабел 20 kV от ЖР стълб в ПИ 67653.928.12 и муфа преди БКТП „Пароцентрала“ в гр.Смолян, кв.Устово“ за трасе преминаващо през ПИ /поземлени имоти/ с идентификатори: 67653.928.87, 67653.928.88 и 67653.928.41 по кадастралната карта на гр.Смолян, кв.Устово, общ.Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян-гр.Смолян бул. „България”№12

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-052


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-053/02.10.2017 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на УПИ II –За обществено обслужване в кв.12 по плана на гр.Смолян, кв.Смолян-ц.част, в устройствена зона „Об“ /начин на застрояване-свободно, ЗП етаж I-165.00 кв.м., ЗП етаж II-400 кв.м./
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян-гр.Смолян бул. „България”№12

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-053


Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян