> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1922

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1922

10.10.2017

ДО
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ СОЛАКОВ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-064/11.08.2017 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП –ПРЗ за урегулиране на ПИ с идентификатор 49014.17.17 в м.“Марецко“ с образуване на нови УПИ II-17.17 база за отдих в кв.99, УПИ I-17.17 база за отдих и УПИ II -17.17 база за отдих в кв.105/нов/. Всички УПИ са с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка по плана на с.Момчиловци.
Заповедта е изложена в приемната на отдел ”Устройство на територията” към Дирекция „УТОС” при Община Смолян, Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл.архитект:
/арх.М.Шамаранова/

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1922