СЪОБЩЕНИЕ

06.10.2017

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основаниe чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно намерение в Община Смолян с вх.№ДЛ009303/04.10.2017 г. от „Крама“ ООД гр.Девин ул.“Първи май“ №10 за „Изграждане на МВЕЦ „Св.Врач“ на р.Еленска“, землище на гр.Смолян, общ.Смолян, обл.Смолян, в ПИ с идентификатор 67653.240.9“.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.Смолян-4700, ул.“Дичо Петров“№16, п.к.99 e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg

 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ

Кмет на Община Смолян

ПРИЛОЖЕНИЕ