> Начало > Обществени поръчки > Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.10.2017

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет:

„СТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТ SML 3247 / SML 2248, СМИЛЯН – БУКАЦИТЕ / - ЛЮЛКА – СИВИНО – КМ. 6+940 – 8+889,66“


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 


PDF Файл - Решение за откриване на процедура

PDF Файл - Обявление за поръчка

PDF Файл - Документация за участие в процедура

PDF Файл - Технически спецификации

EXCEL Файл - Количествена сметка ЛИНК Адрес - Инвестиционен работет проект

 

PDF Файл - Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата

PDF Файл - Проект на договор


WORD Файл - Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки

WORD Файл - Ценово предложение

WORD Файл - Предложение за изпълнение на поръчката

WORD Файл - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

WORD Файл - Декларация за срока на валидност на офертата

WORD Файл - Декларация - данъци и осигуровки, опазване на ок. среда, заетост и труд


PDF Файл - Методика за комплексна оценка на офертите