> Начало > Обяви и съобщения > ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

28.09.2017

 О Б Щ И Н А   С М О Л Я Н


На основание чл. 14 ал. (7) от Закона за общинската собственост, чл. 21 ал.(1) и ал.(2), чл. 69 ал.(1) т.1 и ал.(3) от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с

О Б Я В Я В А

І. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот общинска собственост.

Търгът ще се проведе на 17.10.2017 година в зала № 211 на Община Смолян. В същия ден и описаният в таблицата час ще се извърши приемане на офертите и допускане на кандидатите.


Липсата дори и на един документ е основание кандидатът да не бъде допуснат за участие в търга.
Пълна информация за всеки обект, както и условията за търговете може да се получи в стая №233 на Община Смолян, тел. 0301/67-659.


инж. МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА
Заместник-кмет в Община Смолян

оправомощена със Заповед №РД-0772/21.09.2017г.
на кмета на Община Смолян