> Начало > Обяви и съобщения > ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОД

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ

28.09.2017

Уважаеми граждани,
На основание чл. 62а, ал.(2) от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.61/2016г.) се обявява открита процедура, за изменение на решение за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, тръбен кладенец, разположен в поземлен имот №001405 в местността „Елите“ в землището на гр.Смолян, община Смолян, област Смолян.
Искания и възражения по смисъла на чл.64, ал.(1), т.2 и т.3 от Закона за водите се подават на адрес:

Гр.Пловдив
Ул.“Янко Сакъзов“ №35
Басейнова дирекция ИБР-Пловдив

PDF Файл - Съобщение за публично обявяване за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води (съгласно чл.75 от Закона за водите)

 


инж. МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА
Заместник-кмет в Община Смолян

оправомощена със Заповед №РД-0772/21.09.2017г.
на кмета на Община Смолян