> Начало > Обществени поръчки > Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на част II от ЗОП – чрез открита пр

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на част II от ЗОП – чрез открита процедура

05.10.2017

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на част II от ЗОП – чрез открита процедура, с предмет:

„ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА“


28.11.2017 г.

PDF Файл - Разяснение по условията на обществената поръчка № 1 от 28.11.2017г.


 20.11.2017 г.

РЕШЕНИЕ И ОБЯВЛЕНИЕ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

PDF Файл - Решение за откриване на процедура

PDF Файл - Обявление за поръчка


18.11.2017 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

PDF Файл - Документация за участие в процедура

PDF Файл - Технически спецификации

PDF Файл - Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата

PDF Файл - Проект на договор

WORD Файл - Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки

WORD Файл - Ценово предложение

WORD Файл - Предложение за изпълнение на поръчката

WORD Файл - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

WORD Файл - Декларация за срока на валидност на офертата

PDF Файл - Методика за комплексна оценка на офертите


05.10.2017 г.

PDF Файл - Становище по осъществен контрол от АОП по чл. 232 ЗОП