> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ000228

СЪОБЩЕНИЕ №УТ000228

18.09.2017

ДО
ПЕТЪР ПАВЛОВ ПАВЛОВ
РАДКА ТОДОРОВА ИЛЧЕВА
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ КАРАПАЧОВ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-060/07.08.2017 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП –ПЗ на част от ПИ с кадастрален номер 001568 за съоръжения на техническата инфраструктура /за разполагане на телекомуникационно оборудване БС №3437/ с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка в м.“Борцето“, землище на с.Славейно.
Заповедта е изложена в приемната на отдел ”Устройство на територията” към Дирекция „УТОС” при Община Смолян, Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл.архитект:
/арх.М.Шамаранова/


ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ000228