ОБЯВЛЕНИЯ

18.09.2017

 ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ


Община Смолян обявява, на основание чл.124 б ал.2 от ЗУТ, че с Решение № 569 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 31.08.2017 год., протокол №28 се разрешава изработването на проект и одобрява задание за Подробен устройствен план - парцеларен план за обект : „Водоснабдяване на съществуваща жилищна сграда в УПИ I – 132.431 в кв.287 местност „Могилата“ – гр. Смолян, Община Смолян”, с трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 67653.132.12, 67653.132.18, 67653.132.424, 67653.132.430 и 67653.132.431 по кадастралната карта на гр. Смолян.
Проектът и решението са изложени в приемна „Устройство на територията” Община Смолян – гр.Смолян бул.”България” №12

PDF Файл - Обявление по решение №569


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-046/11.09.2017 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ III-Озеленяване с преотреждане на същия в УПИ III – 431 за жилищно строителство, в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10м. озеленяване –40%, плътност 60%, кинт 1.2. в кв.29 по плана на гр.Смолян, кв.Г.Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян - гр.Смолян бул. „България”№12

PDF Файл - Обявление по заповед №УТР-046


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-047/11.09.2017 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП - План за регулация и план за застрояване на УПИ III-389,388, УПИ II- за обществени нужди и УПИ ХV-390 за /ПИ с идентификатори 83274.501.389 и 83274.501.390/ с образуване на нови УПИ III-388, УПИ II-389,390 за обществени нужди и УПИ ХV-за обществени нужди в кв.24 в устройствена зона „Об“ и височина на застрояването 10м., озеленяване-40%, плътност-60%, кинт 1.2 в кв.24 по плана на с.Широка лъка, общ.Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян-гр.Смолян бул. „България”№12

PDF Файл - Обявление по заповед №УТР-047


 

Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян