> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

18.09.2017

 О Б Я В Л Е Н И Е
за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
по чл.62 а ал.3, т.2 и във връзка с чл.127,ал.1 от ЗУТ


ХРИСТО ГЕОРГИЕВ МЕДАРСКИ, на основание чл.62 а, ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява , че ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на УПИ ІІІ-Озеленяване с преотреждане в УПИ за жилищно строителство в кв.29 по плана на гр.Смолян кв.Горно Смолян .
Общественото обсъждане ще се проведе от 17.00 часа на 20.09.2017 год. в гр.Смолян бул.”България”№3, офис №320.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ