> Начало > Обяви и съобщения > ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ

14.09.2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уважаеми граждани,
На основание чл. 62а, ал.(2) от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.61/2016г.) се обявява открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с цел :„Реконструкция на съоръжения за защита от вредното въздействие на водите“– възстановяване на подпорна стена на ул. „Атанас Шапарданов“ в кв.Устово на гр.Смолян.
Искания и възражения по смисъла на чл.64, ал.(1), т.2 и т.3 от Закона за водите се подават на адрес:

Гр.Пловдив
Ул.“Янко Сакъзов“ №35
Басейнова дирекция ИБР-Пловдив


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян