> Начало > Обяви и съобщения > ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

14.09.2017

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основаниe чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно намерение в Община Смолян с вх. № ДЛ 008409/08.09.2017г. от „БОБ – ТОНИ“ ООД: „Жилищни сгради за временно обитаване в УПИ VIII – 6.254.,6.239 с. Стойките, общ. Смолян, обл. Смолян с идентификатор – 69345.6.400 по к.к. на с. Стойките, к.я. Малини“.
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.Смолян - 4700, ул.“Дичо Петров“ № 16, п.к. 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg

 


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян


ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

PDF Файл - УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

PDF Файл - СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ