> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

11.09.2017

На основаниe чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно намерение в Община Смолян с вх. № ДЛ 008368/07.09.2017г. от „БТК“ ЕАД: „Приемо-предавателна станция за глас и/или данни на БТК ЕАД № PD2684_A – Имот с номер 000489 в землището на с. Сивино, м. „Корията“, община Смолян.

 


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян