> Начало > Обяви и съобщения > ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

08.09.2017

 О Б Щ И Н А   С М О Л Я Н

На основание чл. 14 ал.1, ал.2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 21 ал.1 и ал.2, чл. 69 ал.1 т.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чл.102 ал.6 от Закона за лечебните заведения и Решение № 557/27.07.2017 г. на Общински съвет Смолян

О Б Я В Я В А

І. Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян

Търговете ще се проведат на 27.09.2017 година в зала № 211 на Община Смолян.
В същия ден и час ще се извърши приемане на офертите и допускане на кандидатите.
Липсата дори и на един документ е основание кандидата да бъде декласиран от участие в търга.
Пълна информация за всеки обект, както и условията за търговете може да се получи в стая №233 на Община Смолян, тел. 0301/67-659 .