> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ УТ 000 949

СЪОБЩЕНИЕ УТ 000 949

07.09.2017

ДО
СОФИЯ КАЛИНОВА ТОМОВА


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-066/17.08.2017 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за изменение на дворищната регулация на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ІІІ – За озеленяване и спорт, УПИ V -161 за обществено обслужване и УПИ VІ – 149 за обществено обслужване. От УПИ ІІІ – За озеленяване и спорт се присъединява част към УПИ V - 161 за обществено обслужване, част към УПИ VІ – 149 за обществено обслужване и се предвижда нова улична регулация. УПИ ІІІ – За озеленяване и спорт се преотрежда в УПИ ІІІ – За озеленяване и рекреационни пространства, УПИ V -161 за обществено обслужване се преотрежда в УПИ V - 738 за сграда със смесено предназначение, УПИ VІ – 149 за обществено обслужване се преотрежда в УПИ VІ – 615 за сграда със смесено предназначение. УПИ V - 738 за сграда със смесено предназначение и УПИ VІ – 615 за сграда със смесено предназначение са с ограничителна и задължителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка в кв.1 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част
Заповедта е изложена в приемната на отдел ”Устройство на територията” към Дирекция „УТОС” при Община Смолян, Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл.архитект:
/арх.М.Шамаранова/

СЪОБЩЕНИЕ УТ 000 949