> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС

ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС

17.02.2012
На основание чл.91 от Кодекса на труда и Заповед №545/15.02.2012 г. на Кмета на Община Смолян О Б Я В Я В А    К О Н К У Р С   за заемане на длъжността „Главен експерт” в Дирекция „Общинска собственост” при община Смолян, гр.Смолян, бул.”България” №12  
  1. Описание и изисквания