ПРОТОКОЛ

05.09.2017

П Р О Т О К О Л

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ПО ДОПУСТИМ СЛОЙ И ОПРЕДЕЛЕНИ НАЕМНИ ЦЕНИ ЗА ПЕРИОДА НА НАЕМАНЕТО ИМ

ПРОТОКОЛ