> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1177

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1177

04.09.2017

ДО
ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ

 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ II-ОАПС, ПИ/поземлен имот/ с идентификатор 67653.915.260 с преотреждане на същия в УПИ II-Обществено обслужващи сгради кв.112 по плана на гр.Смолян, в устройствена зона „Об“.
Проектът е изложен в приемната на отдел ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.

Телефон за справка: 0301 67 616


Гл.архитект:
/арх.М.Шамаранова/

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1177