ОБЯВА

04.09.2017

 

Община Смолян в качеството си на бенефициент по Проект BG05М9OP001-2.004 - 0044 - „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в община Смолян”, който се реализира в периода от 01.08.2016 до 31.10.2018, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие”, Приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020


ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА ДО 7 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В ГР. СМОЛЯН, КВ. КАПТАЖА


 


ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ


PDF Файл - Обява конкурс

WORD Файл - Приложение №1 - Заявление

WORD Файл - Приложение №2 - Автобиография

WORD Файл - Приложение №3 - Декларация

WORD Файл - Приложение №4 - Декларация по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда