> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

04.09.2017

 ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-043/29.08.2017 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване за изменение на УПИ ХХХII - за цех за козметични продукти и офиси и УПИ ХХХIV - 702.750 производствена дейност, хлебопроизводство и търговия /за ПИ с идентификатори 67653.918.764, 67653.918.263 и 67653.918.750/. Изменение и преотреждане на УПИ ХХХII - за цех за козметични продукти и офиси в УПИ ХХХII - за цех за козметични продукти, офиси и жилища в кв.12 по плана на гр.Смолян - ц.част, в устройствена зона „Пп“ и височина на застрояването 10м. озеленяване –20%, плътност 80%, кинт 2.5.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян - гр.Смолян бул. „България”№12

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-043


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-044/29.08.2017 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП - План за регулация на УПИ XII-577,5125 и план за регулация и застрояване на ПИ /поземлен имот/ с идентификатор 67653.919.316 с образуване на нов УПИ - 919.316 за жилищно строителство, кв.10 по плана на гр.Смолян, кв.Райково, в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10м. озеленяване – 60%, плътност 50%, кинт 1.2.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян-гр.Смолян бул. „България”№12

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-044


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-045/29.08.2017 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване на поземлен имот с № 004382, м.“Блатото“, з-ще с.Полк.Серафимово с образуване на УПИ - за сгради за животновъдни дейности в устройствена зона „Пп” и височина на застрояването 10м., озеленяване – 20%, плътност 80%, кинт 2.5.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян-гр.Смолян бул. „България”№12

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-045


Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян