ОБЯВА

04.09.2017

  ОБЯВА

На основание чл. 37, ал.1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл.50, ал. 1 и чл. 69, ал.1, т.2, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решения №534/29.06.2017г. на Общински съвет - Смолян.

Предложенията за участие в публичните търгове с тайно наддаване се подават в запечатан, непрозрачен плик в деня и часа на провеждането им, лично от кандидатите или упълномощени техни представители, в зала 211 на Община Смолян. В тях могат да участват всички физически и юридически лица закупили тръжна документация и спазили процедурата по провеждането им.
Пълна информация за имотите, както и условията за търга може да се получи в стая № 233 на Община Смолян и на тел. 0301/67-659

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ