> Начало > Обяви и съобщения > ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

29.08.2017

ОБЩИНА   СМОЛЯН

На основание чл. 35, ал.1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл.45, ал.1 и чл. 69, ал.1, т.2, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решения №527/29.06.2017г., №528/29.06.2017г., №524/29.06.2017г., №526/29.06.2017г., 525/29.06.2017г. и №551/27.07.2017г. на Общински съвет Смолян

ОБЯВЯВА :

І. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на следните имоти - частна общинска собственост:

Пълна информация за имотите, както и условията за търговете може да се получи в стая № 233 на Община Смолян и на тел. 0301/67-659